cs-cz EN-GB

Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád, který je určen všem osobám, které vstupují do areálu akce vyznačenými vstupy na základě předložené a platné vstupenky, nebo na základě zvláštního povolení Provozovatele, dodržují následující základní informace a pravidla:

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním řádem, Návštěvním řádem a Pokyny pořadatele a zavázal se jimi při návštěvě areálu akce řídit.
 2. Vstup a pobyt v areálu akce je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů areálu akce, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webové adrese www.mgnt.cz.
 3. Každá osoba vstupující do areálu akce je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování areálu, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v areálu a jejím okolí. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivost
 4. Do areálu akce vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci.
 5. Provozovatel areálu akce si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhovuje předpisům, které se na jeho pobyt v aréně vztahují, tj. zejména Provoznímu řádu, Návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům a dále Pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším Návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných Návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do areálu akce nebo bude případně vyvedena z prostor areálu bez náhrady.
 6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/209 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr.zák.") nebo přestupku, bude z areálu akce vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo zejména:

  a) úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 272 nebo 273 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li Návštěvníkům nebezpečí velkého rozsahu),
  b) nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 283 tr. zák.),
  c) svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 287 tr. zák.),
  d) šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 152 a 153 tr. zák.),
  e) užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 352 tr. zák.)
  f) veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 355 tr. zák.),
  g) veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 356 tr. zák.),
  h) veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 357 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  i) dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod. ( § 358 tr. zák.),
  j) způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 147 tr. zák.),
  k) užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 173 tr. zák.),
  l) zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoliv věc v areálu akce a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou ( § 228 tr. zák.)
 7. Do areálu akce bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) pokud, druh a charakter akce dovolí..
 8. Každý Návštěvník je povinen pro vstup do areálu akce předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu areálu akce založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku, neurčí-li Pořadatel akce jinak. Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor (VIP, Regular) na ní uvedené. Návštěvník není oprávněn sledovat Akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu akce, nestanoví-li Pořadatel akce jinak. Po opuštění areálu akce pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v O2 areně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z O2 areny bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do areálu akce u turniketů (nebo mobilní čtečkou). Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat v reklamačním místě areálu akce (infostánek nebo pokladny Prodejce vstupenek). O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka. Reklamace vstupenek řeší zejména Prodejce vstupenek a Pořadatel akce.
 9. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden.
 10. Vstupenky mohou být (i) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (ii) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do areálu akce je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání Akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový Návštěvník vyveden z areálu akce bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 11. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele akce a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoliv výrobků nebo služeb pro jakékoliv komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí.
 12. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení Akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů Pořadatele akce. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 13. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v areálu akce závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě.
 14. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele arény. Provozovatel areálu akce nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 15. Každá osoba vstupující do areálu akce souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v areálu akce. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu akce.
 16. Do areálu akce není dovoleno vnášet jakýkoliv alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (do VIP prostor je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje (mimo VIP), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla Pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 30 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 30 ml (držitel je na požádání pověřené osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak areálu pořádané akce, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel areálu akce nebo Pořadatel akce.
 17. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem areálu akce dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou Akci se nesmí do areálu akce areny vnášet. Rozhodnutí Pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu areálu akce.
 18. V areálu akce je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v aréně, a to pouze na vyhrazených místech, při některých Akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 19. V areálu akce platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu.
 20. Do areálu akce areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 21. V celém vnitřním prostoru areálu akce je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Nedodržuje-li návštěvník v areálu akce zákaz kouření, a to ani po výzvě Provozovatele areálu akce nebo jiné oprávněné osoby (např. Pověřené osoby či pořadatelské služby), aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je Provozovatel areálu akce oprávněn (zejména prostřednictvím pořadatelské služby) vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil a který neuposlechl příslušné výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníků areálu akce, z prostor areálu akce, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z areálu akce, a to bez náhrady.
 22. V areálu akce je zakázáno používat otevřený oheň.
 23. Do areálu akce bude odepřen vstup osobám s jakýmkoliv druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem akce stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu Akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v areálu akce, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele areálu akce a Pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky areálu akce je zakázáno. V areálu akce je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele.
 24. Každá osoba vstupující do areálu akce souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s pořádanou akcí, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).
 25. Povinností každé osoby vstupující do areálu akce je odevzdat předměty nalezené v areálu akce Provozovateli, Pověřené osobě nebo Pořadateli akce.
 26. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 27. Provozovatel areálu akce a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel areálu akce nebo Pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).
 28. Návštěvník bere na vědomí, že je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem na vstupu do areálu akce, a vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.
 29. V případě evakuace objektu areálu akce je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 30. Každá osoba vstupující do areálu akce, je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 31. Areál akce je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách areálu akce povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách areálu akce je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
 32. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele Akce, Provozovatele areálu akce nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání s rozporu se ZOZ, zejména dle § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby areál akce opustili, jsou-li osobou mladší zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v areálu akce oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel areálu akce oprávněn (zejména prostřednictvím pořadatelské služby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy pořadatelské služby nebo kohokoliv z pracovníků areálu akce, z prostor areálu akce, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z areálu akce, a to bez náhrady.
 33. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky areálu akce, kteří vstupují doareálu akce jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka, ledaže se Pořadatel akce s Provozovatelem dohodne jinak.
 • O MAGNETICu
 • Poslouchej festivalový mix
 • cs-cz EN-GB
  ENGLISH
  FESTIVAL
  KVĚTEN
  FESTIVAL
  PROSINEC
  MENU