cs-cz EN-GB

Obchodní podmínky

Předmět obchodních podmínek
Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní, případně jiné akce, prostřednictvím internetového obchodu www.magneticfestival.com provozovaného společností LIVE61, s.r.o. (dále jen „LIVE61.“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2012.

Prodej vstupenek
Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím internetového obchodu magneticfestival.com, který nabízí vstupenky pouze formou tzv. E-Ticketu. E-Ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost je dána vygenerováním unikátních ochranných prvků, kterými se majitel vstupenky prokáže pořadateli akce u vstupu. Na základě platnosti a shodě těchto údajů bude vpuštěn na akci. Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím on-line platby.

Ceny a poplatky
Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty a předprodejního poplatku. Cena uvedená u vstupenky je konečná. O aktuální ceně vstupenek rozhoduje pořadatel dané akce.

Doručení vstupenky
Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Tato vstupenka je po zaplacení zaslána na e-mail, pod kterým se uživatel zaregistroval. Vstupenka je také archivována v uživatelském rozhraní, kam se lze opětovně přihlásit po zadání uživatelských údajů. Po přihlášení je zpětně k dispozici seznam zakoupených vstupenek, které je možné si kdykoliv vytisknout nebo stáhnout ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). Doporučujeme vstupenky tisknout pouze v jedné kopii, jen takto předejdete jejich zneužití. Pokud je zvoleno doručení službou PPL, expedují se již vytištěné vstupenky, a to na adresu zadanou v objednávce. Za špatně zadanou adresu prodejce vstupenek neručí.

Zrušení objednávky
V případě, že např. vyplníte špatně údaje nebo způsob úhrady, můžete stávající objednávku zrušit (tlačítko “Zrušit objednávku”) a vytvořit si poté novou se správnými údaji. Objednávku nelze tímto způsobem zrušit, pokud již byl dán příkaz k úhradě a probíhá převod mezi bankami. Z tohoto důvodu je v předprodejním systému i zrušená objednávka archivována po dobu 4 pracovních dnů. Pokud je během této doby na zrušenou objednávku připsána platba, tak se objednávka aktivuje a je považována za platnou. Tato podmínka se vztahuje na elektronické vstupenky i vstupenky zasílané kurýrem PPL. Zrušení objednávky tak neplní funkci odstoupení od nákupu ze strany zákazníka.
Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Provozovatel
Provozovatelem tohoto obchodu a současně stranou označenou jako prodávající je:
LIVE61 s.r.o.
Osadní 32
170 00 Praha 7
email: tickets@magneticfestival.com

Reklamační řád

 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak.
 • Zakoupená vstupenka (E-Ticket) se nevyměňuje.
 • Společnost LIVE61 s.r.o. nenese odpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod www.magneticfestival.com. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany LIVE61 s.r.o. refundováno.
 • V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti LIVE61 poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, telefon, apod.) prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Společnost LIVE61 nenese vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 • Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost LIVE61 vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše aktuální ceny zakoupené vstupenky. Platí pouze v případě, že pořadatelem je společnost LIVE61.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů zpracovávaných je společnost LIVE61 s.r.o., IČO: 275 70 649, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114551.

Účely zpracování a jejich právní titul
Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je možnost poskytování služeb (objednávka), zvyšování kvality a bezpečnosti našich služeb (a tím i Vašich údajů)

Údaje, které zpracováváme

 • jméno a příjmení
 • adresa kontaktní / doručovací (pro účely dodání objednávky)
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • telefonní číslo (pro účely dodání, nebo ověření platby)
 • rok narození (z důvodu minimální věkové hranice vstupu na festival)
 • platební údaje

údaje, které získáváme

 • cookies (pro zapamatování obsahu košíku apod.)
 • IP adresa
 • základní informace o použitém prohlížeči / zařízení

výhradně k těmto účelmů

 • zajištění a poskytování vybraných služeb (zpracování objednávky, zaslání zboží apod.)
 • zasílání obchodních sdělení
 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

a to na základě těchto právních titulů

 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, např. zpracovávání údajů pro přípravu smlouvy se zákazníkem nebo doručení objednané zásilky)
 • plnění právní povinnosti (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje)
 • oprávněný zájem správce (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, např. k přímému marketingu)

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V případě, že nechcete využít výhodný předčasný nákup a údaje poskytovat nechcete (a to ani ty, na které máme dle právních titulů nárok), správce umožňuje nákup vstupenek a ostatních produktů na místě v den konání akce. Klientovi není znemožněn nákup a využití produktů a služeb. Možnost nákupu na www.magneticfestival.com je zvýhodněním, které klient využívá dobrovolně.

Příjemci osobních údajů, další zpracovatelé
Společnost LIVE61 je zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Live61 či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice dochází, ale v pouze nutné míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

Osobní údaje poskytujeme výhradně

 • správcům našeho informačního systému, kde jsou osobní údaje zpracovávány
 • smluvním partnerům z oblasti přepravních služeb (PPL)
 • poskytovateli platební brány (PayPal)
 • poskytovateli webhostingu (Blueboard)
 • zprostředkovateli zasílání textových zpráv (Nexmo)
 • poskytovatelé ostatních služeb (Facebook, Google (Analytics), OneSignal)

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Doba uložení
Zpracování osobních údajů ukončíme automaticky po uplynutí 60 měsíců ode dne zakoupení vstupenky. Na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 60 měsíců. Archivaci údajů uvedených na dokladech (daňových dokladech) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu. Údaje získané skrze kontaktní formulář ukončíme po 24 měsících.

Bezpečnost uložených dat
Klademe maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, neoprávněným přenosům, zničením nebo poškozením. Máme dostatečná organizační opatření, včetně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. Společnost LIVE61 shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Cookies
pro weby magneticfestival.com, www.magneticfestival.com, provozovány společností LIVE61 s.r.o.

Co jsou cookies
Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Rozdělujeme na krátkodobé (vymazány z prohlížeče po jeho zavření), dlouhodobé (vymazány po určité době, dle nastavení prohlížeče), první strany (ukládané a vytvářené samotným webem) a třetích stran (ty jsou napojeny na webové stránky třetích stran).

Co používáme
Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.
Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.
Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

Vypnutí cookies pro jednotlivé prohlížeče
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Pokud by to nestačilo, můžete přejít sem nebo případně sem.

Práva zákazníka
Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:
Přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu. Oprava osobních údajů
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. Omezení zpracování
Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete je vymazat
Výmaz osobních údajů
Máte právo na to 'být zapomenut', tedy právo na to, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování, pokud dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu), anebo vznesete-li námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost.
Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme vaší žádosti neprodleně. Přenositelnost
Máte právo 'odnést si' svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat. Podat stížnost u dozorového úřadu
Jste-li přesvědčeni, že byla porušena vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnění práv zákazníka
Práva zákazníka vztahující se k osobním údajům můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení vašeho požadavku:

Ačkoli vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete vy, dotážeme se vás na další údaj/e.

Kamerové systému v prostoru festivalu
Důvodem zpracování je oprávněný zájem správce (ochrana majetku před ztrátou nebo zničením, ochrana života a zdraví zaměstnanců a třetích osob). Záznam může být předán orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci. Takto získané záznamy jsou uchovávány maximálně po dobu 6 měsíců od jejich pořízení.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno níže uvedené datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto Pravidel. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e‑mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Platné k 25.5.2018

 • O MAGNETICu
 • Poslouchej festivalový mix
 • cs-cz EN-GB
  ENGLISH
  MENU